รัฐบาล เตรียม วัคซีน โควิด-19 สำหรับ คนไทย 33 ล้านคน ในปี 64

รัฐบาล เตรียม วัคซีน โควิด-19 สำหรับ คนไทย 33 ล้านคน ในปี 64

โฆษกรัฐบาลเผย รัฐบาล เตรียม วัคซีน สำหรับเชื้อไวรัส โควิด-19 ในปี 2564 สำหรับ คนไทย จำนวน 33 ล้านคน พร้อมเจรจานำเข้าเพิ่มเติมอีกจำนวน 35 ล้านโดส วันนี้ (7 ม.ค. 64) เวลา 14.00 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงเป้าหมายในการจัดหา วัคซีน โควิด-19 ของ รัฐบาล ในปี 2564 อย่างน้อยร้อยละ 50 ของประชากรไทย ครอบคลุมประชาชน คนไทย กว่า 33 ล้านคน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โดยในเดือนกุมภาพันธ์จะมีการนำเข้าวัคซีนจากบริษัทจีน จำนวน 200,000 โดส 

กลุ่มแรกที่จะได้รับคือ บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข อสม. และพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีโรคประจำตัว จะมีเพิ่มเติมอีก 800,000 โดส ในเดือนมีนาคม ซึ่งจะแบ่งฉีดให้กลุ่มผู้ได้รับวัคซีนโดสแรกจนครบ 2 โดสต่อคน และในเดือนเมษายนจะมีเพิ่มเติมอีก 1,000,000 โดส ทั้งนี้ วัคซีนดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนผ่านองค์การอาหารและยาของประเทศจีนและประเทศไทยเช่นเดียวกัน

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังเผยถึงวัคซีนที่ได้จองซื้อล่วงหน้าตามสัญญาบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า สหราชอาณาจักร จำกัด จำนวน 26 ล้านโดส จะเป็นการผลิตภายในประเทศหลังจากมีการเตรียมความพร้อมด้านโรงงาน วัสดุ ครุภัณฑ์ ผ่านบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด

ซึ่งผ่านขั้นตอนการทดสอบเพื่อให้ได้วัคซีนที่มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานกลางซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันกับโรงงานผลิตทั่วโลก ภายใต้บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า สหราชอาณาจักร จำกัด คือ จะต้องมีการทดสอบต่อเนื่อง 5 รอบการผลิต แต่ละรอบจะผลิตห่างกัน 2 สัปดาห์ ใช้เวลาทั้งหมด 120 วัน แบ่งเป็นการผลิต 60 วัน และการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพ 60 วัน

ซึ่งในรอบแรกได้ทำการผลิตเมื่อวันที่ 26 ธันวาคมที่ผ่านมา และกำลังดำเนินการผลิตต่อในรอบสอง เมื่อผลิตครบ 5 รอบ จะนำผลดำเนินการยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการองค์การอาหารและยาเพื่อพิจารณาอนุมัติ คาดว่าจะสำเร็จภายในเดือนพฤษภาคม ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรียังได้ดำเนินการเจรจาเพื่อนำเข้าวัคซีนเพิ่มเติมอีกจำนวน 35 ล้านโดส

นอกจากนี้ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังย้ำอีกว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับมาตรการด้านเศรษฐกิจควบคู่กับด้านสาธารณสุข โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ชี้แจงเพิ่มเติมถึงจำนวนเงินของภาครัฐ

ทั้งในส่วนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 จำนวนกว่า 1.39 แสนล้านบาท

เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ในส่วนที่เหลืออีกจำนวน 4.7 แสนล้านบาท และงบลงทุนรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2.9 แสนล้านบาท ที่จะสามารถดูแลขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไปได้ ทั้งนี้ ขอให้ความมั่นใจว่า พื้นฐานเศรษฐกิจไทย ทั้งภาคการเงิน การคลังยังเข้มแข็ง และพร้อมเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย

รัฐบาล มั่นใจ งบประมาณโควิด เพียงพอ

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังคงมียังคงรุนแรง ซึ่งข้อมูลล่าสุดขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มขึ้น 8% ในขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 21% ซึ่งทวีปยุโรปมีจำนวนการรายงานผู้ติดเชื้อสูงสุด ในขณะที่ประเทศไทยเองเกิดการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ มีความเสี่ยงสูงที่จะพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น ทำให้ประเทศไทยต้องเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจจะมีการแพร่กระจายในพื้นที่ใหม่อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ พร้อมกับดูแลป้องกันบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข

เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนอย่างเต็มที่และมีงบประมาณเพียงพอสำหรับดำเนินการ ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้เห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 งบกลาง ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะการระบาดระลอกใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

“นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ระลอกใหม่ รวมทั้งการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงานและโครงการอย่างเคร่งครัด” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า งบประมาณทั้ง 4,661 ล้านบาท จะจัดสรรแก่หน่วยงานภายใต้กระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการระบาดระลอกใหม่ ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมอนามัย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

แนะนำ : รีวิวเครื่องใช้ไฟฟ้า | รีวิวอาหารญี่ปุ่น| รีวิวที่เที่ยว | ดาราเอวี